Kutusuz Güç Kaynakları

osw00101
OSW00101 / Open Frame Switch Mode Power Supply
Open Frame 1phase Fixed Output
10W
OSW00101
Output Voltage 5V 9V 12V 15V 24V 48V 60V
Adjust Range Uout No
OPW00201 / Open Frame Switch Mode Power Supply
Open Frame 1phase Fixed Output
20W
OPW00201
Output Voltage 5V 12V 24V 48V
Adjust Range Uout 4,9… 5,5V 11,4… 23,2V 23,5… 28,5V 45,6… 52,8V
OSW00301 / Open Frame Switch Mode Power Supply
Open Frame 1phase Fixed Output
30W
OSW00301
Output Voltage 5V 9V 12V 15V 24V 48V 60V
Adjust Range Uout 4,9… 5,5V 8,6… 9,9V 11,4… 23,2V 14,2… 16,5V 23,5… 28,5V 45,6… 52,8V 57… 66V
OSW00751 / Open Frame Switch Mode Power Supply
Open Frame 1phase Fixed Output
75W
OSW00751
Output Voltage 24V 48V 60V
Adjust Range Uout 22,5… 28,5V 45,6… 52,8V 57… 66V
OSW00901 / Open Frame Switch Mode Power Supply
Open Frame 1phase Fixed Output
90W
OSW00901
Output Voltage 24V 48V 60V
Adjust Range Uout 22,5… 28,5V 45,6… 52,8V 57… 66V
OSE01201 / Open Frame Switch Mode Power Supply
Open Frame 1phase Fixed Output
120W
Output Voltage 12V 15V 24V 48V 60V
Adjust Range Uout 11,4..13,2V 14,2… 16,5V 22,5… 28,5V 42,8… 45,6V 57… 66V